1 §

Yhdistyksen nimi: Himangan metsästysseura ry

Kotipaikka: Kalajoki

Kunta: Himanka

Yhdistys on perustettu tammikuun 9 p:nä 1962 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Keskipohjan piiri ry:n, Suomen

ampujainliiton, Piirin/piirien jäsenenä seura noudattaa piirin/piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa 1) järkiperäistä metsästystä.

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa.

3) metsästysampumaurheilua.

4) kenneltoimintaa.

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita.

2) suorittamalla riistanhoitotyötä.

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä.

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta.

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista.

6) kouluttamalla jäseniään.

7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

 8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsevät ne henkilöt, jotka seuran yleisen kokouksen päätöksellä valitaan. Seuran johtokunnalla on oikeus valita jäseniä seuraan kesken metsästyskauden, henkilön täytyy asua seuran alueella.

Maanomistaja, joka vuokraa seuralle vähintään 10 hehtaarin suuruisen

metsästysalueen

on oikeutettu seuran varsinaiseksi jäseneksi sekä ilmaiseen jäsenmaksuun ja hänelle kirjoitetaan maanomistajakortti.

Maanomistaja, joka vuokraa seuralle 1–9.9 hehtaarin suuruisen

metsästysalueen on oikeutettu seuran

maksavaksi varsinaiseksi jäseneksi. Vuokrattavan alueen tulee olla metsästyskelpoinen.

Maanomistaja voi vuokrasopimusta tehtäessä, siirtää metsästysoikeuden haluamalleen henkilölle.

Maanomistajan vaihtuessa on edellisellä maanomistajalla tai henkilöllä, jolla on metsästysoikeus. On oikeus anoa maksavaksi jäseneksi seuraan. Seuran johtokunta tai yleinen kokous käsittelee anomuksen uudestaan.

Jäsen, joka on erotettu seurasta maksamattomien jäsenmaksujen seurauksesta. Jäsenellä on oikeus anoa uudestaan seuran jäseneksi maksamalla edelliset jäsenmaksunsa pois. Seuran johtokunta tai yleinen kokous käsittelee jäsenen anomuksen uudestaan.

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen vuokraamaan vastikkeetta seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden täyden metsästysoikeuden seuran käyttöön

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen. kaksi peräkkäistä vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet katsotaan eronneeksi seurasta ja poistetaan jäsenrekisteristä. 2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti. 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

5) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien   omistamiensa maiden metsästysoikeutta

seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET

KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja kesäkokous kesäsyyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajankohdan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) Seuran kotisivuilla

2) Sähköisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai niitä vastaavalla tavalla

3) Seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

9 §

TALVIKOKOUSASIAT Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)         Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2)         Todetaan kokouksen laillisuus.

3)         Hyväksytään työjärjestys.

4)         Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5)         Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

6)         Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

7)         Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

8)         Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle

       toimintavuodelle.

9)         Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

10)       Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

11)       Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.    

12)       Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin   seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa       seuran kokouksen ratkaistavaksi.

13)       Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.

14)       Käsitellään johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnallevähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

15)       Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Keskipohjan piiri ry:lle ja Suomen Riistakeskuksen Pohjanmaan toimistolle

      tehtävistä esityksistä.

16)       Keskustellaan muista asiaoista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

10 §

KESÄKOKOUSASIAT Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä.

Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat

on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni.

Jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään kokouksissa. Kukaan ei saa kuitenkaan edustaa useampaa kuin kolmea poissa olevaa jäsentä.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.  

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee

luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen käsiteltävää talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta. 15 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu kolmeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä, sekä valitaan varajäsenet 8kpl valituille jäsenille.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, hänen tilalleen siirtyy varajäsen     jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.            

18 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1)                 toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden

          mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2)                 olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3)                 suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä

          johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden    

          mukaisesti.

4)                 vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5)                 vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6)                 vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle       asettamista velvoitteista.

7)                 nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Keskipohjan piiri ry:n

8)                 Suomen Riistakeskuksen Pohjanmaan alueen

          kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo  

          päättänyt.

9)                 vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

10)               pitää seuran jäsenluetteloa.

11)               hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta.

12)               hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

13)               hyväksyä ja erottaa jäsenet.

14)               valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.

15)               päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä       tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.

16)               tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä

          koskevat sopimukset

17)               ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT

JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa      

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN

PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys Jaktmusei föreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Keskipohjanpiiri ry:lle ja Suomen Riistakeskukselle.  

21§  

MUUTA Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.